Ceník právních služeb

Pro objednaní našich právních služeb je rozhodující předchozí objednání se potencionálního klienta, a to buď telefonicky, osobně v sekretariátu nebo elektronicky na e-mailové adrese sekretariat@akkollar.cz, kdy v tomto případě pak musí být objednaná schůzka potvrzena ze strany našeho sekretariátu se sdělením závazného termínu.

Právní služby jsou posléze převážně poskytovány na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a jeho klientem, přičemž pokud tato smluvní dohoda nebude učiněna, pak pro stanovení výše odměny za vyřízení věci klienta je pak hlavním vodítkem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

V případě sjednané smluvní odměny, je pak tato vyměřena dle složitosti věci v hodinové sazbě. (včetně úvodní porady, jejímž výsledkem může být nepřevzetí právního zastoupení klienta advokátem). Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně zvýšena či naopak snížena. K odměně je nadto účtován dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) také režijní paušál a hotové výlohy (jízdné, promeškaný čas, soudní či správní poplatky a podobně)

Advokát je plátcem DPH, a proto je ke každé ceně účtována stanovená 21 % sazba.

AK JUDr. Josef Kollár a partneři disponuje elektronickým podpisem, výše soudního poplatku je tak pro naše klienty nižší dle aktuálního sazebníku zákona o soudních poplatcích v platném znění.